Deget


Dega Tirane

 


 Dega Shkoder


Dega Permet


Turizmi I Burrelit


Deget tona ne rrethe

DEGET E SHOQATES DHE KOMPETENCAT

Deget e shoqate krijohen me vendim te keshillit drejtues ne perputhje me statutin dhe kapitullin V mbi “organizmat e drejtimit te shoqates”.

Cdo dege drejton veprimtarine e saj, i panvarur nga shoqata dhe deget e tjera duke zbatuar me korektesi aktin e themelimit ,statutin dhe programin e shoqates.

Maredheniet financiare te deges rregullohen nepermjet kontrates se bashkepunimit qe lidhet midis deges se krijuar dhe keshilli drejtues.

Cdo dege ka vulen e tij fleten e tij, flamurin e tij,nr e llogarise se tij,si dhe Niptin sekondar.

Vula e Deges, fleta e Deges, flamuri i Deges jane njesoj si te Shoqates me te vetmen shtese duke ju shtuar “Dega e Rrethit, Ku krjohet Dega” .

Dega drejtohet me nje Kryetar dhe nje Sekretar.

Zgjedhjet e deges behen nje here ne 2 vjet.

Te Drejtat e Deges

  • Cdo dege e krijuar paiset me aktin, statutin dhe rregulloren e Shoqates.
  • Cdo dege paiset me vulen perkatese, niptin sekondar si dhe logon e Deges.
  • Cdo dege hap Nr e Llogarise te saj

Detyrimet e deges

  • Te kordinoje veprimtarine me qendren e Shoqates
  • Te derdhe kotizacionin ne baze te % te caktuar paraprakisht
  • Te derdhe detyrimin per cdo donacion ose ndihme te te ofruar sipas procesverbalit ne kuoten 30%
  • Eshte e detyruar qe te njoftoje dhe te mare aprovimin per cdo aktivitet masiv dhe qe do te perfshihen autoritet lokale dhe shteterore.