Struktura

SHUM synon arritjen e një ndikimi në shkallë të gjerë në dhënien e ndihmës në ruajtjen ,përmisimin social kulturor, natyror si dhe prezantimin e vlerave të turizmit në Shqipëri.

Programi jonë ka për qëllim anëtarësimin e prodhuesve vendas,bareve, restoranteve, hoteleve dhe subjekteve te ndryshëm me synimin  nxjerrjen e një brezi profesionistësh të cilët do ti shërbejnë industrisë së Hoteleri Turizmit dhe traditës shqiptare.

Kjo arrihet nepermjet strukturave tona te qendres se formimit professional ku realizohen trajnim  dhe certifikimi i 8 profesioneve ne sektorin e hoteleri-turizmit në Tiranë dhe gjithe Shqipërine. Anëtarësia e shoqatës aktualisht eshte 200 të cilët janë: hotele, restorante, kompani shërbimesh, distributorë të ndryshëm, burime njerëzore etj. SHUM i kushton një rëndësi të vecantë mbrojtjes dhe promovimit të produkteve dhe prodhimeve vendase.